آرای وحدت رویه

آرای وحدت رویه شماره 781 ـ 26/6/1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع لزوم تسری و تعمیم حکم مقرر در ماده 65» قانون بيمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسايل نقليه» مصوب سال 1395 در خصوص بيمه نامه های موضوع بند (ب) ماده 115 قانون «برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ايران» مصوب 1389 كه بعد از تصويب آن قانون تنظيم شده ولی خسارت بدنی راننده پرداخت نگرديده است. 

  رأی وحدت رویه شماره 781ـ26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور  نظر به اینکه مقررات بند (ب) ماده 115 قانون «برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال 1389 وزارت امور اقتصادی و دارائی را مکلف کرده است در مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و با توجه به اینکه طبق بند (الف) ماده 1» قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب سال 1395 خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشود می گردد و با عنایت به اینکه به موجب حکم مقرر در ماده 65 این قانون احکام موضوع مواد مصرح در آن ماده نسبت به بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن قانون که خسارات تحت پوشش آن ها پرداخت نشده نیز لازم الرعایه است؛ بنابراین حکم این ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بیمه نامه های موضوع بند (ب) ماده 115 قانون مورد اشاره نیز که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است. بر این اساس رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و موافق قانون تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

.آئین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمان ها.

دانلود فایل

.رای وحدت رویه 781.

 دانلود فایل 

.قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت.

 دانلود فایل 

.قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395.

 دانلود فایل 

.قانون بیمه مصوب 1316.

 دانلود فایل 

.قانون تملک آپارتمان ها.

 دانلود فایل 

.قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها.

 دانلود فایل 

.قانون راجع به کارشناسان رسمی.

 دانلود فایل 

.قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب.

 دانلود فایل 

.قانون نحوه محکومیت های مالی.

 دانلود فایل