بیمه حوادث راننده

     بیمه حوادث راننده یکی از پوشش‌های بیمه شخص ثالث است و به همراه آن ارائه می‌شود. یعنی اگر شخصی بیمه شخص ثالث را خریداری کرده باشد، (که خرید آن برای همه دارندگان اتومبیل اجباری است) تحت پوشش بیمه حوادث راننده نیز خواهد بود.

     در صورت بروز حوادث تحت پوشش بیمه ، راننده اتومبیل مسبب حادثه می تواند غرامت و هزینه‌های پزشکی خود را دریافت کند. از طریق این بیمه هزینه های یاد شده تا سقف مشخص یعنی میزان تعهد بیمه نامه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد به وی پرداخت خواهد شد. بر اساس قانون جدید بیمه شخص ثالث ، در حوادث رانندگی ، پوشش‌های بیمه حوادث راننده فقط به فوت و نقص عضو محدود نیست و سایر خسارت‌های جانی مثل هزینه‌های پزشکی و دیه ی جراحت‌های جزئی هم به راننده مقصر پرداخت خواهد شد.
     ماده 3 قانون شخص ثالث مصوب 95 در این خصوص مقرر میدارد :دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند.
     در  خصوص شمول دیه (ونه غرامت) به راننده مسبب حادثه قبل از تصویب قانون شخص ثالث در سال 95 و بعد از تصویب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در سال 89، رای وحدت رویه شماره 781 دیوان عالی کشور مقرر میدارد: نظر به اینکه مقررات بند (ب) ماده 115 قانون «برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال 1389 وزارت امور اقتصادی و دارائی را مکلف کرده است در مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و با توجه به اینکه طبق بند (الف) ماده 1» قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب سال 1395 خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشود می گردد و با عنایت به اینکه به موجب حکم مقرر در ماده 65 این قانون احکام موضوع مواد مصرح در آن ماده نسبت به بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجراشدن قانون که خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم الرعایه است؛ بنابراین حکم این ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بیمه نامه های موضوع بند (ب) ماده 115 قانون مورد اشاره نیز که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است. بر این اساس رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و موافق قانون تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
     جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص پوشش بیمه حوادث راننده، می توانید آیین نامه های زیر را مطالعه نموده و یا از طریق این لینک پرسش های خود را مطرح کنید تا توسط وکلای متخصص بیمه پاسخ داده شوند.

     .آئین نامه اجرائی ماده 3.

     دانلود فایل

     .آیین نامه شماره ۲۳.

      دانلود فایل 

     .آيين نامه شماره ۶۷.

      دانلود فایل 

     .آيين نامه شماره ۸۴.

      دانلود فایل 

     .آئین نامه ماده 3 قانون شخص ثالث.

      دانلود فایل