بدنه اتومبیل
خسارت های تحت پوشش شامل خسارتی که ناشی از برخورد موضوع بیمه به یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه و یا واژگونی و سقوط موضوع بیمه باشد و یا چنانچه در حین حرکت، اجزا و یا محمولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود.
1. خسارتی که در اثر آتش سوزی، صاعقه و یا انفجار به موضوع بیمه و یالوازم یدکی اصلی همراه آن وارد گردد.
2. در صورتیکه موضوع بیمه دزدیده شود و یا دراثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در بیمه نامه درج شده است خسارت وارد شود.
3. خسارتی که درجریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود.
4. خسارت باطری و لاستیک های چرخ موضوع بیمه در اثر هر یک از خطرات بیمه شده تا پنجاه درصد قیمت نو قابل پرداخت است.
هزینه های قابل تامین :هزینه های متعارفی که بیمه گذار برای نجات موضوع بیمه خسارت دیده وجلوگیری از توسعه خسارت و نیز انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به نزدیکترین محل مناسب برای تعمیرآن پرداخت می نماید حداکثر تا 20 درصد کل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود.
خسارت های مستثنی شده: خسارت های زیر تحت پوشش این بیمه نامه نیست مگر آنکه در بیمه نامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد.
1. خسارت های ناشی از سیل، زلزله و آتشفشان
2.خسارت هایی که به علت استفاده از موضوع بیمه درمسابقه اتومبیلرانی یا آزمایش سرعت به آن وارد شود.
3.خسارت های وارد به موضوع بیمه به علت حمل مواد منفجره، سریع الاشتعال و یا اسیدی مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص حمل آن باشد.
4. خسارت های وارده بر اثر پاشیده شده رنگ، اسید و سایر مواد شیمیایی روی بدنه موضوع بیمه مگر آنکه ناشی از حوادث تحت پوشش بیمه باشد.
5. خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بیمه پس ا زوقوع حادثه
6. خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیا مشابه روی بدنه موضوع بیمه
7. کاهش ارزش موضوع بیمه حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه شده باشد.
8. زیان ناشی از عدم امکان استفاده از موضوع بیمه حادثه دیده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بیمه نامه
خسارت های غیرقابل جبران: درموارد زیر جبران خسارت در تعهد بیمه گر نخواهد بود:
1. خسارت های ناشی از جنگ، شورش، اعتصاب و یا تهاجم
2.خسارت های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از انفجارهای هسته ای
3. خسارت هایی که عمدا توسط بیمه گذار، ذینفع و یا راننده موضوع بیمه به آن وارد می شود.
4. خسارت های وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیر قانونی باشد.
5. در صورتیکه راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه رانندگی وی باطل شده باشد و یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهینامه راننده برای رانندگی موضوع بیمه متناسب نباشد. اتمام اعتبار گواهینامه در حکم بطلان آن نیست.
6. خسارت های ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذیصلاح به علت مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان توسط راننده موضوع بیمه بوجود آمده باشد.
7. خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص و مجاز به انجام این کار باشد و اصول و مقررات ایمنی را رعایت کرده باشد.
8. خسارت های وارده به وسایل و دستگاههای الکتریکی و الکترونیکی موضوع بیمه در صورتیکه ناشی از نقص و خرابی در کارکرد آن ها باشد.
9. خسارت هایی که به علت حمل بار بیش از حد مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد شود.

.شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل.

دانلود فایل